Jawasakki ry säännöt

Muutos 24.7.2011 kursiivilla

NIMI JA KOTIPAIKKA

1 §
Yhdistyksen nimi on Jawasakki ry, ja sen kotipaikka on Keravan kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä
säännöissä nimitystä yhdistys.


TARKOITUS JA TOIMINTA

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vanhojen ja historiallisesti arvokkaiden sekä uudenpien Jawa ja CZ
merkkisten moottoripyörien säilyttämistä ja entistämistä, sekä ylläpitää ja edistää perinteistä
motoristimyönteistä henkeä niin yhdistyksen omassa kuin sen ulospäinkin suuntautuvassa toiminnassa.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1. harjoittaa tiedotus- julkaisu- ja koulutustoimintaa.
2. järjestää moottoripyörien näyttelyjä, ajoja, retkiä ja kuntoisuuskilpailuja.
3. järjestää juhlia ja kokouksia yhdistyksen ja sen toiminnan tunnetuksi tekemiseksi.
4. tallentaa Jawa ja CZ -merkkisiä moottoripyöriä koskevaa aineistoa.
5. ylläpitää tarvittaessa harrastustilaa jäsentensä käyttöön.
6. ylläpitää omia internet sivuja.
7. harjoittaa yhteistyötä muiden moottoripyöräperinteen piirissä toimivien yhteisöjen ja henkilöiden
kanssa.

4 §

Toimintansa tukemiseksi yhdistys:

1. voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan, sekä ottaa vastaan
lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja.
2. voi ylläpitää rahastoja.
3. voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
4. myydä mainostilaa ja solmia sponsorisopimuksia.
5. voi harjoittaa kioskikauppaa ja kahvilaliikettä.

JÄSENET

5 §
Yhdistyksen jäseniä ovat vuosijäsenet, kunniapuheenjohtajat, kunniajäsenet ja toiminimijäsenet,
perheenjäsenet sekä kannatusjäsenet. Yhdistyksen kokous voi johtokunnan esityksestä tehdyllä päätöksellä
kutsua yhdistyksen toimintaa ansiokkaasti tukeneen henkilön kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi.
Yhdistyksen vuosijäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen
ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen johtokunta. Toiminimi jäseneksi johtokunta voi
hyväksyä oikeustoimikelpoisen yhteisön tai henkilön, joka toimii yksityisenä elinkeinonharjoittajana ja joka
haluaa myötävaikuttaa yhdistyksen tarkoitusperien saavuttamiseen. Perheenjäseneksi johtokunta voi

hyväksyä vuosijäsenen, avio- tai avopuolison tai lapset. Yhdistyksen kannatusjäseneksi johtokunta voi
hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön.
Yhdistyksen vuosijäsenillä, kunniapuheenjohtajilla, kunniajäsenillä sekä toiminimijäsenillä on yksi ääni,
kuitenkin niin, että kannatusjäsenillä sekä perheenjäsenillä on ainoastaan puheoikeus. Jäsenellä, joka ei ole
suorittanut erääntynyttä jäsenmaksua, ei ole puhe-, esitys- eikä äänioikeutta.


6 §
Yhdistyksen johtokunta voi yhdistyslain 14 ja 15 §:ssä mainituin edellytyksin erottaa jäsenen yhdistyksestä.
Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan kirjallisesti valittaa
päätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä valituskirjelmän johtokunnalle.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, mikäli jäsen on kalenterivuoden ajan jättänyt jäsenmaksunsa
maksamatta.

7 §
Vuosijäsenet, toiminimijäsenet, kannatusjäsenet sekä perheenjäsenet suorittavat yhdistykselle
liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruus erikseen kullekin jäsenryhmälle määrätään
yhdistyksen vuosikokouksessa. Kannatusjäsenmaksun suuruus on kymmenkertainen vuosijäsenen
jäsenmaksuun verrattuna. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole liittymismaksua eikä
jäsenmaksuvelvollisuutta.
Yhdistyksen johtokunta voi yksimielisesti tehdyllä päätöksellä myöntää vuosittaisesta jäsenmaksusta
vapautuksen tai maksuajan pidennyksen yhdistyksen jäsenelle, joka sairauden tai siihen verrattavan syyn
perusteella ei voisi jäsenmaksuvelvollisuuttaan täyttää.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

8 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain tammi-huhtikuussa.
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa kahden (2)
ääntenlaskijan valinta
3. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. työjärjestyksen hyväksyminen
5. hallituksen laatiman toimintakertomuksen kuuleminen
6. tilikertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon kuuleminen sekä tilinpäätöksen vahvistaminen
7. vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
8. toimintasuunnitelman, jäsenmaksujen ja liittymismaksun suuruuden sekä talousarvion vahvistaminen
9. johtokunnan puheenjohtajan ja johtokunnan kahden erovuoroisen jäsenen sekä varajäsenten valinta
10. toiminnantarkastajan valinta

11. yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta päättäminen
12. muut hallituksen ja jäsenten esittämien asioiden käsitteleminen
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
13. kokouksen päättäminen.

9 §
Ylimääräinen kokous pidetään, milloin johtokunta katsoo sen aiheelliseksi tai milloin vähintään 1/10
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erikseen ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti johtokunnalta
vaatii.

10 §
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä jäsenille Jawasakki lehdessä tai kirjeitse tai
yhdistyksen kotisivuilla vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

JOHTOKUNTA

11 §
Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluvat vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja 4 jäsentä,
sekä 0-2 varajäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä keskuudestaan
tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan. Tarvittaessa johtokunta voi valita keskuudestaan tai ulkopuolelta muita
tarpeellisia toimihenkilöitä.

Johtokunnan puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan muut jäsenet valitaan kahdeksi
vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain kaksi jäsentä on erovuorossa. Eroaminen tapahtuu ensimmäisellä
kerralla arvonnan perusteella ja seuraavina vuoron mukaan.
Johtokunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä on
saapuvilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.


12 § Johtokunnan tehtävät:

1. johtokunta suunnittelee ja toteuttaa yhdistyksen päätösten mukaista toimintaa.
2. johtokunta valitsee ja palkkaa yhdistyksen toiminnan edellyttämät työntekijät.
3. johtokunta päättää yhdistyksen vuosi-, toiminimi-, perhe- ja kannatusjäseneksi hyväksymisestä.
4. johtokunta valmistelee ja esittelee yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat.
5. Johtokunta päättää yhdistyksen jäsenten muodostamien jaoksien, kerhojen tms. hyväksymisestä
yhdistyksen alaisiksi rekisteröimättömiksi osastoiksi. Osastojen sääntöjen ja toiminnan tulee olla
sopusoinnussa yhdistyksen sääntöjen kanssa.

6. johtokunta asettaa tarvittaessa avukseen työvaliokunnan ja muita tarpeelliseksi katsomiaan
työryhmiä, joiden kokoonpanot ja tehtävät se määrää.

NIMENKIRJOITTAJAT

13 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä.

TILIT

14 §
Yhdistyksen toiminta ja tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja
vuosikertomus on jätettävä toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.
Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen
vuosikokousta.


SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

15 §
Päätös-sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on tällöin mainittava, että kokouksessa tullaan
käsittelemään sääntöjen muuttamista.

16 §
Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen
kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on tällöin mainittava,
että kokouksessa tullaan käsittelemään yhdistyksen purkamista.

17 §
Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi
purkautumisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaan.